PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dostarczane pracownikom do stosowania Środki Ochrony Indywidualnej muszą być poddawane okresowym kontrolom przeprowadzanym przez autoryzowany przez producenta serwis lub tzw. “osobę kompetentną”. Nakazuje to instrukcja użytkowania danego ŚOI, której dostarczenie wraz z wyrobem jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla Środków Ochrony Indywidualnej. Zawartość instrukcji również określona tymi przepisami obejmuje m.in. informacje o dacie ważności lub okresie trwałości środków ochrony indywidualnej, sposobach ich konserwacji, bezpiecznej obsłudze i wymaganiach dotyczących serwisowania (przeglądów okresowych).

Obecnie stosuje się najczęściej 12 miesięczny czas użytkowania pomiędzy kolejnymi przeglądami okresowymi dokonywanymi przez autoryzowany serwis lub “osobę kompetentną”. Oznacza, to że przed upływem 1 roku pracodawca musi zabezpieczyć ten rodzaj przeglądu ŚOI (wezwać kontrolera lub wysłać sprzęt do kontroli). Oczywiście, aby stwierdzić konieczność dokonania przeglądu, musi być prowadzona pełna dokumentacja każdego elementu, w której do ważniejszych zapisów należy:

  • numer indywidualny (często zawiera zakodowaną datę produkcji),
  • data produkcji,
  • data pierwszego użycia.

Ważne więc, aby przed przekazaniem Środków Ochrony Indywidualnej do użytkowania dokładnie zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją użytkowania zawierającą powyższe informacje.
Dodatkowo przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp zobowiązują pracodawcę do opracowania i przekazania pracownikom użytkującym soi instrukcji określającej sposoby ich użytkowania, kontroli i konserwacji.

Środek Ochrony Indywidualnej przekazany pracownikowi do pracy bez oznaczeń indywidualnych, instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta/sprzedawcę, karty przeglądów okresowych oraz zakładowej instrukcji użytkowania jest traktowany jako niespełniający wymagań przepisów bhp, z wszelkim tego konsekwencjami.

OFERTA PRZEGLĄDÓW

Ascender oferuje przeglądy okresowe Środków Ochrony Indywidualnej większości producentów, przed zamówieniem usługi dobrze jest sprawdzić w instrukcji danego wyrobu, kto jest uprawniony do przeglądu danego elementu.

Przykładowe ceny netto:

  • szelki bezpieczeństwa (uprząż) 15 złotych,
  • linki bezpieczeństwa, amortyzatory od 10 do 20 złotych,
  • liny – 20 groszy za 1 metr bieżący,
  • zatrzaśniki, zaczepy – 5 złotych,
  • urządzenia samozaciskowe – 20 złotych.

Ważne informacje:

UWAGA! Sprzęt tekstylny silnie zabrudzony farbami i innymi substancjami w sposób uniemożliwiający ocenę stanu zużycia nie może być dalej eksploatowany i jego przeglądanie jest bezcelowe.
Każdy element ŚOI przekazany do przeglądu musi być wyposażony w KARTĘ UŻYTKOWANIA w której dokonuje się zapisów!
Koszty przesyłki/przyjazdu kontrolera ponosi Klient.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Na pierwszy przegląd sprzętu zakupionego w sklepie Ascender Klient otrzymuje 30% rabatu.