PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej muszą być poddawane okresowym kontrolom przeprowadzanym przez autoryzowany przez producenta serwis. Nakazuje to instrukcja użytkowania danego soi, której dostarczenie wraz z wyrobem jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Zawartość instrukcji również określona tymi przepisami obejmuje m.in. informacje o dacie ważności lub okresie trwałości środków ochrony indywidualnej, sposobach ich konserwacji, bezpiecznej obsłudze i wymaganiach dotyczących serwisowania (przeglądów okresowych).

Obecnie stosuje się najczęściej 12 miesięczny czas użytkowania pomiędzy kolejnymi przeglądami okresowymi dokonywanymi przez autoryzowany serwis. Oznacza, to że przed upływem 1 roku pracodawca musi zabezpieczyć ten rodzaj przeglądu soi (wezwać kontrolera lub wysłać sprzęt do kontroli). Oczywiście, aby stwierdzić konieczność dokonania przeglądu, musi być prowadzona pełna dokumentacja każdego elementu soi, w której do ważniejszych zapisów należy:

  • numer indywidualny (często zawiera zakodowaną datę produkcji),
  • data produkcji,
  • data pierwszego użycia.

Ważne więc, aby przed przekazaniem środków ochrony indywidualnej do użytkowania dokładnie zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją użytkowania zawierającą powyższe informacje.
Dodatkowo przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp zobowiązują pracodawcę do opracowania i przekazania pracownikom użytkującym soi instrukcji określającej sposoby ich użytkowania, kontroli i konserwacji.

Środek ochrony indywidualnej przekazany pracownikowi do pracy bez oznaczeń indywidualnych, instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta/sprzedawcę, książeczki przeglądów okresowych oraz zakładowej instrukcji użytkowania jest traktowany jako niespełniający wymagań przepisów bhp, z wszelkim tego konsekwencjami.

OFERTA PRZEGLĄDÓW

Ascender oferuje, przeglądy okresowe środków ochrony indywidualnej firm Singing Rock oraz Assecuro, a w przyszłości Skylotec.

Ceny netto:

  • szelki bezpieczeństwa (uprząż) 15 złotych,
  • linki bezpieczeństwa, amortyzatory 10 złotych,
  • liny – 20 groszy za 1 metr bieżący,
  • zatrzaśniki, zaczepy – 5 złotych,
  • urządzenia samozaciskowe – 20 złotych.

Ważne informacje:

UWAGA! Sprzęt tekstylny zabrudzony farbami i innymi substancjami w sposób uniemożliwiający ocenę stanu zużycia nie może być dalej eksploatowany i jego przeglądanie jest bezcelowe.
Każdy element soi musi być wyposażony w KARTĘ UŻYTKOWANIA!
Koszty przesyłki/przyjazdu kontrolera ponosi Klient
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

Na pierwszy przegląd sprzętu zakupionego w sklepie Ascender Klient otrzymuje 50% rabatu.